O spoločnosti

Charakteristika Slovenskej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie

Plastická chirurgia sa v Československu etablovala ako samostatný medicínsky odbor na začiatku 20. storočia. V roku 1952 na základe odbornej požiadavky vzniklo oddelenie plastickej chirurgie v Bratislave, ktoré sa o rok mení na Kliniku plastickej chirurgie. Jeho zakladateľom bol profesor Demjén (na fotografii). Neskôr vznikli oddelenia a kliniky plastickej chirurgie v Martine, Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a Prešove. Taktiež sa vytvorili popáleninové centrá v Košiciach a v Bratislave. Počas niekoľkých desaťročí sa podarilo vychovať množstvo kvalitných plastických chirurgov a vytvára sa tak potreba ich zastrešenia stavovskou organizáciou. Preto v roku 1969 / 1973 vznikla Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie ako organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Spoločnosť momentálne združuje nielen atestovaných plastických chirurgov, ale aj rezidentov v príprave na astestáciu z plastickej chirurgie a lekárov z iných medicínskych oborov: všeobecných chirurgov, traumatológov, oftalmológov, dermatológov a iných.
Hlavným cieľom spoločnosti je vytvárať podmienky pre rozvoj odboru plastická chirurgia na Slovensku, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, organizovať kongresy, ako aj podporovať vedecko-výskumnú činnosť v odbore. Týmto sa snaží zabezpečiť pre pacientov modernú, kvalitnú a dostupnú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore plastická chirurgia.
Spoločnosť je zároveň uznávaným členom medzinárodných organizácií združujúcich plastických chirurgov. Sme členmi IPRAS - International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (Medzinárodná konfederácia pre plastickú, rekonštrukčnú a estetickú chirurgiu), ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (Európska spoločnosť plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie) a EBOPRAS - European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (Európska rada plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie).
Výbor SSPECH